24 Nisan 2018 Salı -
a
t
b
2017 Eşik Değerler ve Parasal Limit
Geri Dön
 

2017 YILI EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİT


21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2017/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%9,94) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası) 8.980.120,-TL (Sekizmilyondokuzyüzseksenbinyüzyirmi Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası) 1.073.525,-TL (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 1.789.213,-TL (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası) 39.362.920,-TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası) 195.205,-TL (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası) 390.425,-TL (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası) 618.044,-TL (Altıyüzonsekizbinkırkdört Türk Lirası), 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası) 3.707,-TL (Üçbinyediyüzyedi Türk Lirası), 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası) 2.472.180,-TL (İkimilyondörtyüzyetmişikibinyüzseksen Türk Lirası), 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası) 7.415,-TL (Yedibindörtyüzonbeş Türk Lirası), 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası) 18.541.351,-TL (Onsekizmilyonbeşyüzkırkbirbinüçyüzellibir Türk Lirası), 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası) 11.123,-TL (Onbirbinyüzyirmiüç Türk Lirası), 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.832,-TL (Ondörtbinsekizyüzotuziki Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası) 216.681,-TL (İkiyüzonaltıbinaltıyüzseksenbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK

 

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL 
LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI 
DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

 

31/1/2017 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

1/2/2017 – 31/1/2018 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

976.465

1.073.525

1.627.445

1.789.213

35.804.003

39.362.920

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

8.168.201

8.980.120

MADDE 13 (b)

106.531

117.120

213.072

234.251

1.775.686

1.952.189

MADDE 21 (f)

177.556

195.205

MADDE 22 (d)

53.261

58.555

17.744

19.507

MADDE 53 (j)/1

355.126

390.425

MADDE 53 (j)/2

562.165

618.044

3.372

3.707

2.248.663

2.472.180

6.745

7.415

16.864.973

18.541.351

10.118

11.123

13.491

14.832

MADDE 62 (h)

197.091

216.681