25 Temmuz 2017 Salı -
z
a
s
2016 Eşik Değerler ve Parasal Limit
Geri Dön

29 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29608

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2015 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.726.990,-TL (Yedimilyonyediyüzyirmialtıbindokuzyüzdoksan Türk Lirası) 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbinyediyüzyirmibir Türk Lirası) 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.539.538,-TL (Birmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyonsekizyüzyetmişbinyirmibeş Türk Lirası) 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 50.385,-TL (Ellibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası) 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası) 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdört Türk Lirası) 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 531.800,-TL (Beşyüzotuzbirbinsekizyüz Türk Lirası) 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası), 3.190,-TL (Üçbinyüzdoksan Türk Lirası) 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası), 2.127.200,-TL (İkimilyonyüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası) 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası), 6.381,-TL (Altıbinüçyüzseksenbir Türk Lirası) 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası), 15.954.000,-TL (Onbeşmilyondokuzyüzellidörtbin Türk Lirası) 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası), 9.572,-TL (Dokuzbinbeşyüzyetmişiki Türk Lirası) 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası), 12.763,-TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası) 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

31/1/2016 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

1/2/2016 – 31/1/2017 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

923.721

976.465

1.539.538

1.627.445

33.870.025

35.804.003

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

7.726.990

8.168.201

MADDE 13 (b)

100.777

106.531

201.563

213.072

1.679.772

1.775.686

MADDE 21 (f)

167.966

177.556

MADDE 22 (d)

50.385

53.261

16.786

17.744

MADDE 53 (j)/1

335.944

355.126

MADDE 53 (j)/2

531.800

562.165

3.190

3.372

2.127.200

2.248.663

6.381

6.745

15.954.000

16.864.973

9.572

10.118

12.763

13.491

MADDE 62 (h)

186.445

197.091